Internal

Professor in-charge for softwares

 

Software Professor-In-Charge
Matlab Subimal Ghosh
ArcGis RAAJ Ramsankaran
AutoCAD Mandar Inamdar
Abaqus Siddhartha Ghosh
Erdas RAAJ Ramsankaran
MX Road P Vedagiri
ETABS Manish Kumar
GMS T I Eldho
LSDYNA Sauvik Banerjee
MIKE M C Deo
Plaxis Ashish Juneja
FLAC Deepankar Choudhury
SHAKE Deepankar Choudhury
SAP2000 Manish Kumar
SPSS M C Deo
Talren B V S Viswanadham
VISSIM Tom V Mathew
WaterGems V. Jothiprakash
TRANSYT 15 & PICARDY 9 K V Krishna Rao
IBM SPSS Subimal Ghosh
BENTLEY - SEWERGEM & WATERGEMS Subimal Ghosh
CUBE Gopal R Patil
Topas 6 Muhammad Salman
ROCSCIENCE Ashish Juneja
Surfer & Grapher T I Eldho
MIDAS Civil Alok Goyal / Deepankar Choudhury